Házirend

Jelen házirend hatálya a Budapest KertRendezvény rendezvénysororozat (továbbiakban Rendezvény illetve Kertmozi) látogatóira terjed ki.

 1. A Kertmozi látogató (továbbiakban Látogató) a Kertmozi területén való tartózkodás során köteles a jelen Házirendben foglaltakat betartani. A Látogató a Kertmozi területére történő belépéssel, a jegy megvásárlásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Házirendben írtakat.
 2. A Házirend a helyszínen kifüggesztésre kerül, továbbá a Budapest Film Zrt. (továbbiakban Szervező) által működtetett Budapest KertRendezvény weboldalán (bpkertRendezvény.hu) illetve www.bpkertmozi.hu oldalon található meg.
 3. A nem a Szervező médiafelületein közölt műsor helyességéért, vagy nem a Szervezőtől közvetlenül származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a Szervező nem vállal felelősséget. Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 4. A Kertmozi területére belépni csak előzetes jegyvásárlás vagy előzetes regisztráció után lehet. Díjmentes rendezvény esetén is szükséges előzetesen regisztrálni .
 5. Az előzetes regisztráció vagy jegyvásárlás a Szervező honlapján (www.bpkertmozi.hu) történik. Az esetleges hibás vagy hiányos regisztrációért a Szervező nem tartozik felelősséggel, illetve a szerver meghibásodásából vagy egyéb informatikai problémából adódó sikertelen regisztrációért sem. A regisztrációs lehetőségeket a Kertmozi illetve a rendezvény befogadóképessége határozza meg. Amennyiben a regisztrált létszám eléri a maximális befogadóképességet, a Szervező a további regisztrációkat visszautasítja, amit weboldalán, a www.bpkertmozi.hu oldalon jelez az igénylőnek. A sikeres regisztráció esetén az igénylő visszaigazoló email-t kap.
 6. A Teleki téri Kertmozi csak a Budapest, VIII. kerületi lakosok számára látogatható, amit a Látogató a regisztrációjával tudomásul vesz és elfogad, valamint a rendezvényre való belépéskor lakcímkártyával igazol.
 7. Egyes Kertmozik úgynevezett ‘silent’ kertmozi, azaz csak tolmács készülékkel hallgatható filmvetítéssel üzemelnek, amely készüléket a látogató belépéskor letét (saját névre szóló arcképes igazolvány) ellenében tud átvenni. A Látogató korlátlanul felel az átvett készülék elvesztéséért illetve az abban okozott kárért. A Látogató tudomásul veszi, hogy a “tolmács” készülék értéke 10 000- Ft, amely összeget a készülék elvesztésekor illetve megrongálódásakor köteles megfizetni a Látogató.
 8. A rendezvény többnyire kültéri helyszínen történik, ezért rossz idő esetén a Szervezőnek jogában áll azt törölni, amely tényről az előzetesen regisztrált Látogatót minden esetben értesíti promóciós felületein (weboldal, e-mail, FB oldal). A rendezvény elmaradásából fakadó esetleges károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel, de a jegy ára visszaigényelhető.
 9. A Rendezvény területén a 18 éven aluliak nem kerülnek alkohol tartalmú termékkel kiszolgálásra.
 10. A Rendezvény előadásait – a kifejezetten 3 év alatti gyermekek számára is meghirdetett előadások kivételével – 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják.
 11. A filmek korhatárra vonatkozó előírásai kötelező érvényűek, ezért a Szervező jogosult belépéskor az életkor ellenőrzésére, és aki nem felel meg a korhatár előírásnak, azok a rendezvényt nem látogathatják.
 12. Az előadást vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon zavarókat (rendezetlen, koszos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, stb.) a Rendezvény dolgozói a rendezvény azonnali elhagyására szólíthatják fel, még akkor is, ha az illető érvényes regisztrációval rendelkezik. Ittas vagy rendezetlen kinézetű személyek még abban az esetben sem léphetnek be a Kertmozi területére, amennyiben érvényes jeggyel vagy regisztrációval rendelkeznek.
 13. A Szervező a Rendezvényen nem köteles ülőhelyet biztosítani, viszont a vendégek által behozott könnyű ülőalkalmatosságokat (pléd, kispárna) a Rendezvény helyszínétől függően befogadja.
 14. A Rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenység folytatása.
 15. A Kertmozi területén tilos a dohányzás.
 16. A Rendezvény területére kerékpárt, egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni, tárolni csak az arra kijelölt területen (pl kerékpártároló) lehet. Ennek hiányában a jármű nem hozható be.
 17. A menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!
 18. A Rendezvényen kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos. Az előadásokon vetített filmekről, azok kép, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni tilos! A Rendezvényen a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a Rendezvény személyzete a Rendezvény területéről eltávolítja, ellenük a Szervező rendőrségi feljelentést tesz.
 19. A Rendezvény egész területén csak engedéllyel lehet kép, illetve hanganyagot rögzíteni vagy forgatni.
 20. A Kertmozi kutyával is látogatható. Az általuk okozott – akár a Szervezőnek, akár más személyeknek – károkért teljes egészében a kutyát behozó személy korlátlanul felelős, illetve az állat által okozott sérülésekért minden nemű helytállás az állat gazdáját terheli. Kutyát csak szobatiszta állapotban, kötelező szájkosárral, (vagy egyéb olyan fizikai eszközzel ami a harapást megakadályozza), pórázzal (vagy egyéb a szabad mozgásukat gátló eszközzel) lehet a Rendezvény területére behozni. Szigorúan tilos a kutyát székre felültetni, csak a földön helyezkedhetnek el. Kutyákat nem kell regisztrálni.
 21. A Kertmozi területére tilos minden olyan tárgy bevitele és használata, amely a Rendezvény személyzetének megítélése szerint a közbiztonságot sérti vagy veszélyeztetheti, vagy amely a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthet, vagy amely a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.
 22. A Rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.
 23. A Házirendben és a Szervező egyéb közzétett szabályzataiban és feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 24. Írásos észrevételek megtételére az info@bpkertmozi.hu címen van lehetőség.
 25. A Szervező székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38, mely egyben a panaszügyintézés helye is. Panaszokat az ügyfélszolgálat fenti elérhetőségein szóban, vagy írásban lehet tenni. A szóbeli panaszt a Szervező azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Amennyiben a látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Szervező a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készít, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a látogatónak átadja, míg a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, a panasz megtételétől számított 30 napon belül küldi meg. Írásbeli panasz esetén a Szervező annak beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszolja meg. Látogatói jogviták esetén a Látogató a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi weboldalon érhető el:bekeltetes.hu. A Szervező székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségei: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel: (36) 1-488-213, Fax: (36) 1- 488-2186, Email:bekelteto.testulet@bkik.hu. A Látogatók ezen joga nem érinti azon jogukat, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljanak.
 26. A Budapest Film Zrt ászf-je és Adatkezelési szabályzata elérhető a www.Bpfilm.hu oldalon.